Thuyết giảng và Quán đảnh Kim Cang Thắng Vương

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

QD kimcangthangvuong

Đức H.H Drikung  Kyabgon Chetsang Rinpoche ban truyền tại chùa Giác Sanh - số 103 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, TP.HCM, Việt Nam ngày 27/12/2018

Đầu tiên chúng ta cần phát khởi bồ đề tâm trước khi thọ nhận pháp. Thế nào là tâm bồ đề? Đó là chúng ta sẽ thọ nhận quán đảnh Kim cang tối thắng này không phải vì lợi ích của bản thân ta, mà vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh. Nguyện nhận bộ pháp này xong mà tất cả hữu tình chúng sinh đều đạt được giác ngộ giải thoát. Và tâm khởi này là một tâm khởi vị tha Đại thừa.  Và tâm khởi này rất quan trọng vì có tâm khởi này thì ta mới nhận pháp được tốt.

Thần chú Kim cang tối thắng này, nhân duyên là do Đức Phật Thích Ca ở trong Kim cang đại định mà dạy bộ thần chú này. Bộ thần chú này đã bao hàm tinh tuý năng lực, sự gia trì và ân phước của chư Phật chư Bồ tát khắp mười phương. Đồng thời khi Đức Thích Ca ngồi trong Kim cang đại định mà dạy thần chú này cho Đức Kim cang thủ, thì Đức Kim cang thủ cũng là tượng trưng cho dũng và oai thần của chư Phật chư Bồ tát khắp mười phương, đó là nhân khởi của bộ thần chú này.

Bộ thần chú này rất uy mãnh, bộ thần chú này là thù thắng, bộ thần chú này là tối thắng, bộ thần chú này là vinh quang. Khi trì niệm bộ thần chú này thì người đó sẽ sớm được tự tại khỏi chướng ngại, sớm thoát khỏi phiền não. Đặc biệt bộ thần chú này còn tịnh hoá hết tất cả bùa chú, tất cả năng lượng đen, tất cả năng lượng xấu.

Phật giáo Tây Tạng chia ra làm nhiều thời kỳ, thì bộ thần chú này đến từ thời của đức vua Songten Gampo vị vua thứ 35. Đó là thời kì tiền thân của Phật giáo Tây Tạng, khi đó Phật giáo chưa cắm rễ sâu ở Tây Tạng mà chỉ mới manh nha mà thôi. Bộ pháp này cùng mạn đà la của pháp này vẫn còn được lưu lại ở tu viện Samgye Tây Tạng.

Tại sao trong KCT phải nhận lễ quán đảnh? Trong KCT chia làm hai phần Giai đoạn đầu tiên, những thực hành thuộc giai đoạn phát sinh mình quán tưởng bổn tôn và thực hành bổn tôn, ta quán tưởng thân mình trong thân tướng bổn tôn để tích luỹ công đức. Và đồng thời đến giai đoạn hoàn thiện là mình thể nhập vào trí tuệ. Phước và trí như hai cánh của một con chim, muốn bay được thì phải có hai cánh. Muốn đạt giác ngộ thì phải tích luỹ được tư lương, hai cái phước trí phải song hành. Mà muốn thực hành hai cái phước và tuệ ở hai giai đoạn phát sinh và thành tựu này phải thì phải nhận lễ quản đảnh của một dòng truyền thừa. Và đó phải là dòng truyền thừa thanh tịnh và liên tục không gián đoạn.

Tiếp theo trong mật điển có nói, muốn thực hành Mật thừa mà không nhận quán đảnh thì giống như một người nắm cát trong tay và bóp thật chặt mà hy vọng nó ứa ra dầu. Điều đó là không thể có. Cho nên muốn thực hành pháp mà thành tựu thì mình thọ nhận quán đảnh từ một vị đạo sư từ một dòng truyền thừa thanh tịnh không gián đoạn. Đồng thời, một khi nhận pháp từ thầy thì không được có tâm hồ nghi vị thầy, phải có tâm tôn quý thầy nếu không sẽ dễ vào địa ngục kim cang.

Cái chữ Quán đảnh thì có gốc từ tiếng Sankrit. Trong đó abi nghĩa là tẩy trừ, tịnh trừ chướng ngại, những điều tiêu cực. Còn sheka có nghĩa là thọ nhận ân phước gia trì hay thọ nhận cam lồ. Cam này đi vào đâu? Cam lồ đi vào luân xa đỉnh đầu và đi vào cơ thể của ta.

Trước tiên, trước khi mà mình nhận quán đảnh thì ngồi ở trong và làm lễ kết đàn chuẩn bị. Khi đó thầy quán tưởng, vv...Thì lúc này bảo bình trên bàn thờ chứa nước hồng hoa, nước hồng hoa đó đã biến thành nước cam lồ của đức Dorje Namjong rồi. Và chút nữa khi thầy làm lễ quán đảnh lúc thầy cầm tay quơ quanh bảo bình như vậy thì mình sẽ quán rằng bảo bình sẽ đặt trên đỉnh đầu của mình. Khi đặt lên đầu của mình thì thứ nhất, chữ “Abhi” tịnh hoá hết các nghiệp chướng nơi thân của mình, và “shenka” nước cam lồ đổ xuống ở luân xa đỉnh đầu của mình, ngay vùng trán của mình và nhờ như vậy mình tịnh hoá được tất cả các nghiệp chướng trong thân và mình đạt được trạng thái hoá thân Phật.

Tiếp theo cam lồ đi xuống vùng cổ của mình, luân xa cổ họng của mình và tịnh hoá hoàn toàn các nghiệp của khẩu, và nhờ đó mà ta đạt được trạng thái báo thân Phật. Quán đảnh đầu tiên là quán đảnh bảo bình, và quán đảnh này là quán đảnh bí mật.

Tiếp tục cam lồ đi xuống luân xa tim của mình và tịnh hoá ý nghiệp của mình. Nhờ vậy ta đạt được trạng thái Pháp thân Phật và quán đảnh này được gọi là quán đảnh trí tuệ.

Đến cuối, cam lồ đến luân xa vùng rốn của mình. Cam lồ đi đến đâu thì gieo chủng tử ở đó và chủng tử này tịnh hoá hoàn toàn các nghiệp do thân khẩu ý kết hợp lại với nhau. Và nhờ đó mình đạt được trạng thái Tự tánh thân hay còn gọi là Quán đảnh Đại thủ ấn hay Đại hoàn thiện, gieo trồng chủng tử thành Phật.

Khi thầy truyền quán đảnh thì không phải có mình ngài truyền mà ở đây Sư tổ đã thỉnh mời 3 mạn đà la đến đâ quang lâm và ban quánh đảnh. Mạn đà la thứ nhất là mạn đà la của Ngũ trí như lai gồm 5 vị Phật nam và 5 vị Phật mẫu, Màn đà la thứ hai là Mạn đà la Chư bồ tát nam và nữ, Mạn đà la thứ ba là Mạn đà la Chư phẫn nộ tôn nam và nữ. Các vị đến đây đều có nhiệm vụ của mình. Ngũ trí như lai trong thân nam thì cầu nguyện và ban quán đảnh, các vị phật nữ cầm bình và vật gia trì lên đầu. Chư bồ tát nam tụng các bài nguyện cát tường, chư vị bồ tát nữ tụng bài nguyện kim cang ca. Chư phẫn nộ tôn nam quay mặt ra ngoài để trong đây không có chướng ngại xâm nhập vào, chư phẫn nộ tôn nữ thì quay mặt vào trong để đảm bảo trong đây không có chướng ngại xảy ra. Và tất cả các vị đã vân tập đến đây để ban quán đảnh.

Khi đó cam lồ bắt đầu chảy xuống và ngập tràn thân ta, sau đó tràn ra khỏi luân xa đỉnh đầu và biến thành vương miện ngũ trí như lai. Lúc bấy giờ 3 mạn đà la cũng tan nhập vào vương miện trên đỉnh đầu ta và ở phần đó ta kết thúc quán tưởng.

Bây giờ mọi người lặp lại theo ngài, ý nghĩa là để thỉnh cầu Sư tổ và 3 mạn đà la cùng ban quán đảnh cho mình.

Sau đó mình quán trước mặt là Ngài Kim cang thắng vương, xung quanh ngài là tất cả chư Phật và chư Bồ tát. Lúc bấy giờ mình hướng về các Ngài và thực hành lễ lạy, sám hối, hoan hỷ, phát bồ đề tâm và hồi hướng công đức, gọi là năm chi. Mình gặp lại theo thầy 3 lần.

Sau đó mình thỉnh các Ngài ban cho trí tuệ, và lúc đó mình quán tưởng Đức Kim cang thắng vương.

Tiếp theo Ngài sẽ trì tụng thần chú tánh Không. Thần chú tánh Không này nghĩa là tất cả vạn pháp đều mang tánh không. Vạn pháp là những thứ ta thấy ở đây, ta sờ được bằng tay, tất cả những thứ đó được gọi là vạn pháp và đều trở về không. Trở về không vì bản chất của nó là không. Sau đó ta thấy rằng trần cảnh giờ đây không còn là trần cảnh mà chính là tịnh thổ. Đạo sư và chúng sinh và tất cả mọi người ở đây đều không phải là người bình thường mà đều trong thân tướng là thân ánh sáng. Sau đó mình quán tưởng đến đức Kim cang thắng vương.

Sau đó mình không thể tức thời quán tưởng tất cả cùng hiện nên mình sẽ quán từng bước. Mình quán tưởng tánh không rồi hoa sen, đĩa mặt trăng, chủng tự Hung màu xanh lá cây toả ánh sáng đến thập phương, đến cúng dường tất cả chư Phật chư Bồ tát ở các tịnh thổ để nhận lực gia trì. Sau khi nhận lực gia trì về thì tức thời chữ Hung, cũng chính là bản thân ta biến thành đức Kim cương Thắng Vương.

Ngài thân có màu xanh lá sẫm, có một mặt, hai tay, trên mặt có ba mắt. Ngài là tôn an bình nhưng nét mặt hơi có chút phẫn nộ. Tay phải Ngài cầm chày kim cang đôi đặt trước ngực. Tay trái cầm chuông đặt ngang eo, đầu chuông cũng là chày kim cang đôi.  Ngài ngồi trong tư thế kiết già, xung quanh ngài là trang sức báo thân. Quán trên trán là chữ Om trắng, cổ họng Ah phóng toả ánh sáng đến thập phương và thỉnh nguyện đức Trí tuệ tôn đến nhập vào thân mình như mưa. Trí tuệ tôn thâm nhập vào giới nguyện tôn thì niêm phong nó.

Ngài ngồi trong tư thế kiết già, xung quanh Ngài là các trang sức của Báp thân. Lúc này mình quán ở trên trán của Ngài, lúc này cũng chính là mình, trên trán có chữ Om trắng, trên cổ có Ah đỏ, nơi tim có chữ Hung, phóng ánh sáng đến mười phương thỉnh nguyện ân phước trí tuệ gia trì bay ào về và nhập vào thân mình như mưa ân phước nhập vào thân mình. Ngài dạy rằng hình tướng quán tưởng của mình chính là thệ nguyện tôn, và mình cần thỉnh nguyện trí tuệ tôn tan nhập vào trong thân ta. Lúc đó các thầy sẽ sẽ tụng thần chú và chơi nhạc cụ. Sau đó ngài sẽ đặt cái chày đặt lên như thế này, có nghĩa là khi ân phước gia trì đã thấm nhập vào thân ta thì niêm phong nó lại và không cho nó thoát ra.

Lúc này thầy đã thỉnh mời mandala các vị đến đây. Sau khi cầu nguyện chư vị ban quán đảnh rồi thì ta cầu nguyện đến chư vị đem đồ quán đảnh đó đặt lên đầu mình, vv...

Bây giờ khi cam lộ chảy đã tràn thân ta, thì cam lồ tràn ra khỏi đỉnh đầu biến thành vương miện của Ngũ trí Như Lai, và lúc bấy giờ mạn đà la của chư vị nhập vào vương miện đó.

Ta đã nhận xong quán đảnh bảo bình, nhờ đó các nghiệp chướng nơi thân của ta đều được tịnh hoá. Đồng thời ta nhận được chủng tự thành tựu Hoá thân Phật và thực hành sự gia trì pháp chiếu không hợp nhất.

Sau đó ta nhận quán đảnh về khẩu và mọi người cùng lặp lại theo thầy.

Tiếp theo thầy sẽ khẩu truyền câu thần chú và thầy sẽ truyền bộ chú dài. Mọi người cùng lặp lại theo thầy.

Mình đã nhận xong quán đảnh về khẩu rồi. Giờ mình sẽ trì tụng bài nguyện đại ý là con đã nhận bộ pháp này, con xin thực hành pháp này như pháp tu chính yếu, và con xin tán thán công đức này và mình tưởng tượng là mình đang dâng hoa cúng dường. Và mình quán tưởng là hoa cúng dường bay nhập vào mình và mình nhận được ban phước.

Mình đã nhận xong quán đảnh về khẩu rồi.  Nhờ đó mọi nghiệp chướng về khẩu đều được tịnh hoá, nhờ đó mình đã được ban phước để thực hành Thanh Không được viên mãn và mình đã gieo trồng chủng tự thành tựu Báo thân Phật.

Cuối cùng là quán đảnh về ý. Và mọi người cùng lặp lại theo ngài.

Bây giờ mình quán là trong tim của thầy trong hình tướng của Đạo sư kim cang có vòng chú của Đức kim cang thắng vương. Và ở mạn đà la cũng như vậy, trong tim của các Ngài cũng có vòng chú phóng ra hào quang nhập vào tim ta. Lúc này tim ta cũng có vòng thần chú. Ta quán rằng ta thọ nhận được ân phước gia trì để thân khẩu ý trở nên bất khả phân với Ngài. Và đồng thời ta trụ trong trạng thái thiền như vậy một chút.

Thông qua thiền định như vậy tất cả các nghiệp chướng đã được tịnh hoá. Như vậy ta thực hành được viên mãnh tịnh quang và tánh không hợp nhất, và ta gieo trồng được chủng tự thành tựu Pháp thân vậy.

Cuối cùng ta tụng các bài nguyện cát tường.  

Nhóm Tâm Ấn đánh máy lại từ bài giảng. Minh Tâm trình bày

Trang web của dòng Truyền thừa Drikung Kagyu tại Việt nam

www.drikungvn.org

logo21

Thống kê website

488020
Hôm nayHôm nay181
Hôm quaHôm qua281
Tuần nàyTuần này105
Tháng nàyTháng này462
Tất cảTất cả488020
Cao nhất 06-16-2021 : 493
Khách 3
Người đã đăng ký 1

Facepage

Mạng xã hội